Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de ondernemer

Time to cozy up heeft haar maatschappelijke zetel te Kapelsesteenweg 64, 2930 Brasschaat, België en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer: 0888295415.
Het BTW nummer is: BE0888295415

Voor meer info, vragen en opmerkingen kan u ons altijd bereiken op: info@timetocozyup.be

Onze bankgegevens zijn:
Rekeningnummer: t.n.v. Time to cozy up
IBAN BE07 7330 4093 7666
BIC: KREDBEBB

2. Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendingskosten.
Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders vermeld.
Bij een bestelling geldt steeds de prijs en/of actie die op het ogenblik van de bestelling van toepassing is. Indien er korte tijd na een bestelling een artikel wordt afgeprijsd, geeft dit geen recht op terugbetaling van het prijsverschil.

3. Bestellingen en betalingen

Voor een veilige en snelle betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden:
Voor geen enkele betaalmethode worden kosten aangerekend.
Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan “Time to cozy up” gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

4. Verzending en verzendingskosten

De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje. De tarieven staan hieronder.

4.1. België
Voor leveringen worden volgende tarieven aangerekend:
Standaard verzending < 10 kg€ 6,00
Standaard verzending 10 - 30 kg€ 10,50
Afhaalpunt < 10 kg€ 4,50
Afhaalpunt 10 - 30 kg€ 7,50
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

4.2 andere landen binnen de EU.

Voor Nederland en Duitsland € 8,45 of € 6,40 indien levering bij pick-up point
Voor Frankrijk € 11,50 of € 945 indien levering bij pick-up point
Voor Luxemburg € 9,00

Voor levering in alle andere landen, gelieve contact op te nemen via info@timetocozyup.be
Omwille van Brexit leveren wij momenteel niet in het Verenigd Koninkrijk.

4.3 In geval van afhaling

De bestelling kan worden afgehaald op adres, Kapelsesteenweg 64; 2930 Brasschaat. Dit enkel na 17:00 en enkel na afspraak.

4.4 In geval van levering

De verzending van producten zal uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de betaling gebeuren. Deze termijn is niet bindend maar geldt louter als richtlijn.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Time to cozy up kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

5. Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na het plaatsen van zijn bestelling. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – voor zover mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Dit aan de hand van de instructies door ons verstrekt.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken. Dit kan gebeuren via e-mail naar info@timetocozyup.be. Nadat de consument dit kenbaar heeft gemaakt, dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5. Kosten in geval van herroeping
1. Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, komen enkel de kosten van het terugzenden ten laste van de koper.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, ten laatste binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Wel moeten de producten al terug in bezit zijn van Time to cozy up.

6. Conformiteit en Garantie

1.Time to cozy up staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

De garantie geldt niet indien: